บุคลากร

นายวัชระ แก้วพรหม
หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า

นายบัณฑิต บุณสว่าง

นายภัทรชัย ยุตกิจ

นายถนอมศักดิ์ โฉมงาม

นายเพียร ประทุม

นางบุญญาพร วิลามาศ