เกี่ยวกับแผนกวิชา

รางวัลช่างไฟฟ้ากำลัง

ปีการคึกษา 2556

1.รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ คีมถอดสลักพัดลม ระดับชาติ

ปีการศึกษา 2562

1. รางวัลชนะเลิศ อับดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ติดตั้งภายในอาคาร ระดับจังหวัด
2. รางวัลชนะเลิศ อับดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ เครื่องปรับอากาศ ระดับจังหวัด
3. รางวัลชนะเลิศ อับดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบด้วยคอมะิวเตอร์ PLC ระดับจังหวัด

การเรียนการสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง