คณะผู้บริหารวิทยาลัย

นายวิเชียร บุญลี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

นางสาวสายฝน สาระผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางสาวสายฝน สาระผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ

นายกรวิทย์ สระประไพ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายสมศักดิ์ ไพคำนาม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ